Zakat Fitrah adalah Ibadah Pelengkap untuk Puasa Ramadhan, oleh Sebab itu Wajib untuk Semua

Zakat Fitrah adalah Ibadah Pelengkap untuk Puasa Ramadhan, oleh Sebab itu Wajib untuk Semua

BN – Kita memang terbiasa menunaikan Zakat firah di Akhir Ramadhan, namun ada anjuran yang membolehkan menunaikan zakat di awal bulan Ramadhan

“Boleh mendahulukan zakat fitrah dimulai dari awal puasa Ramadhan sebab zakat fitrah wajib karena dua sebab yaitu puasa Ramadhan dan berbuka dari puasa (al-fithru minhu). Dengan demikian ketika dijumpai dari salah satu keduanya maka boleh mendahulukan zakat fitrah atas yang lain seperti kebolehan mendahulukan zakat mal setelah sampai nishab dan sebelum haul. Dan tidak boleh menunaikan zakat fitrah sebelum bulan Ramadhan karena hal itu sama dengan mendahulukan atas dua sebab sebagaimana ketidakbolehan mengeluarkan zakat mal sebelum sampai haul dan nishab,” (Lihat Abu aIshaq Asy-Syirazi, Al-Muhadzdzab fi Fiqhil Imamis Syafi’i, Beirut-Darul Fikr, tt, juz I, halaman 165).

DONASI : SCAN DI SINI..

#paraaulia.com
#PejuangYatimDhuafa #zakatfitrah

CATEGORIES
TAGS
Share This